ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2565) ซ่อมรถยนต์ 1กฏ 127 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม

05 พฤษภาคม 2565  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2565) ซ่อมรถยนต์ ฮพ 4043 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  21

ประกาศเลขที่ 31/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding