ราคากลาง จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ 27 เมษายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

26 เมษายน 2565  16

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 26-29 เมษายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 1553 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

27 เมษายน 2565  12

ประกาศร่าง TOR จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอฃรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2298-5649 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th