ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 26-29 เมษายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 1553 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 26 เมษายน 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม

26 เมษายน 2565  16

ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 เมษายน 2565  9

ราคากลาง จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่