ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.7/2565) ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (บริษัท อีซี่พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

21 เมษายน 2565  20

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 เมษายน 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

22 เมษายน 2565  8

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.2/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง