ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 เมษายน 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th 21 เมษายน 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม

21 เมษายน 2565  7

ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

22 เมษายน 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.7/2565) ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (บริษัท อีซี่พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง