สส.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณรอบๆ เหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า อำเภอวังสะพุง จั้งหวัดเลย โครงการแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า จังหวัดเลย ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 23 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

15 มีนาคม 2566  6

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

22 มีนาคม 2566  9

สส. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖