รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 25 มกราคม 2566  16  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม Government Data Catalog

25 มกราคม 2566  91

สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)”

28 ธันวาคม 2565  16

สส. จัดโครงการเสริมพลังการเรียนรู้ สู่จริยธรรมองค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ