สส. และ NCC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนนการนำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัย 21 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 ธันวาคม 2565  4

สส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันอาหาร

11 มกราคม 2566  74

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566