สส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันอาหาร 20 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

14 ธันวาคม 2565  2

สส. เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022

21 ธันวาคม 2565  4

สส. และ NCC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนนการนำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัย