สส. เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022 14 ธันวาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

14 ธันวาคม 2565  0

สส. เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทคสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และทคสอบความชำนาญ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล่ม

20 ธันวาคม 2565  4

สส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันอาหาร