สส. เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทคสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และทคสอบความชำนาญ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล่ม 14 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

16 ธันวาคม 2565  5

สส. เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์(การวิจัยเชิงคุณภาพ)

14 ธันวาคม 2565  2

สส. เข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022