สส. เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 16 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

15 ธันวาคม 2565  0

สส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งเวถล้อม และอนุรักษัทรัพยากรธรรมชาติและภาคีความร่วมมือ

14 ธันวาคม 2565  0

สส. เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทคสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และทคสอบความชำนาญ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล่ม