สส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งเวถล้อม และอนุรักษัทรัพยากรธรรมชาติและภาคีความร่วมมือ 15 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

16 ธันวาคม 2565  4

สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

16 ธันวาคม 2565  5

สส. เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์(การวิจัยเชิงคุณภาพ)