สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" 16 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

11 พฤศจิกายน 2565  1

สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน)”

15 ธันวาคม 2565  0

สส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งเวถล้อม และอนุรักษัทรัพยากรธรรมชาติและภาคีความร่วมมือ