สส.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” 23 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

08 ธันวาคม 2565  0

สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

11 พฤศจิกายน 2565  1

สส.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน)”