สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ 08 ธันวาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2565  5

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2566

23 ธันวาคม 2565  4

สส.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”