งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2566 23 ธันวาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2565  4

สส.ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับภารกิจและโครงสร้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม

08 ธันวาคม 2565  0

สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่