สส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา "การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และจุดลักลอบทิ้งของเสียอันตราย" 15 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

13 ธันวาคม 2565  2

สส. ร่วมการประชุมเพื่อทวนสอบข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาโครงการ "ประเมิน PM2.5 footprint สำหรับการขนส่งพนักงานขององค์กร"

15 ธันวาคม 2565  5

สส.ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับภารกิจและโครงสร้าง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม