สส. ร่วมการประชุมเพื่อทวนสอบข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาโครงการ "ประเมิน PM2.5 footprint สำหรับการขนส่งพนักงานขององค์กร" 13 ธันวาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

09 กันยายน 2565  3

สส. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

15 ธันวาคม 2565  3

สส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลการศึกษา "การปนเปื้อนของสารพิษตกค้างยาวนาน (POPs) ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และจุดลักลอบทิ้งของเสียอันตราย"