สส.ให้การต้อนรับ ดร.มณทิพย์ศรีรัตนา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศวฝ. 09 ธันวาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

08 ธันวาคม 2565  4

สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่

15 ธันวาคม 2565  113

สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ”