สส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุด และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ 08 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

08 ธันวาคม 2565  101

สส. จัดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ”

09 ธันวาคม 2565  8

สส.ให้การต้อนรับ ดร.มณทิพย์ศรีรัตนา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศวฝ.