สส. จัดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ” 08 ธันวาคม 2565  100  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                      สส. โดย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ”ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จัด ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ สามารถวางแผนรับมือและจัดการกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิทยากรมาจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สภาลมหายใจเชียงใหม่ และบริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด โดยมีนางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานเปิดการอบรม สำหรับหลักสูตรนี้มีผู้เข้าอบรมมาจากหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รวมทั้ง เครือข่ายทสม.จำนวน 100 คน