สส. จัดประชุมชี้แจงผลดำเนินงาน โครงการวัจัยการประมันความเสี่ยงต่อสุขภาพของการ นำน้ำกลับมาใช้ใหมในรูปแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการเกษตรกรรม 25 พฤศจิกายน 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

30 พฤศจิกายน 2565  3

สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธการ

08 ธันวาคม 2565  101

สส. จัดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ”