สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธการ 30 พฤศจิกายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

06 ธันวาคม 2565  3

สส. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

25 พฤศจิกายน 2565  1

สส. จัดประชุมชี้แจงผลดำเนินงาน โครงการวัจัยการประมันความเสี่ยงต่อสุขภาพของการ นำน้ำกลับมาใช้ใหมในรูปแบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการเกษตรกรรม