สส. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 06 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

07 ธันวาคม 2565  4

สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

30 พฤศจิกายน 2565  3

สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธการ