สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 07 ธันวาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 ธันวาคม 2565  4

สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างบูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบอนต่ำ"

06 ธันวาคม 2565  3

สส. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น