สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างบูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบอนต่ำ" 02 ธันวาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

03 ธันวาคม 2565  8

สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสานึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

07 ธันวาคม 2565  4

สส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ