สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสานึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" 03 ธันวาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

30 พฤศจิกายน 2565  15

สส. จัดพิธีมอบของรางวัลภายใต้กิจกรรม "สะสมแต้ม สแกนบุญ ลุ้นโชค"

02 ธันวาคม 2565  4

สส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างบูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคารบอนต่ำ"