สส.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของเทคโนธานี เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ครั้งที่ 1 30 พฤศจิกายน 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

29 พฤศจิกายน 2565  78

ขอแสดงความยินดีกับนายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565

30 พฤศจิกายน 2565  55

สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”