งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2566 24 พฤศจิกายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม

23 พฤศจิกายน 2565  1

สส. เข้าร่วมสัมมนา 16th Asla pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back: Public Private Colla boration in Action

28 พฤศจิกายน 2565  41

สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน