สส. เข้าร่วมสัมมนา 16th Asla pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back: Public Private Colla boration in Action 23 พฤศจิกายน 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 พฤศจิกายน 2565  8

สส.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

24 พฤศจิกายน 2565  6

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2566