สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 26 ตุลาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 พฤศจิกายน 2565  6

สส. เข้าร่วมสัมมนาประจำปี “Energy Security and Carbon Sequestration”

01 พฤศจิกายน 2565  3

สส. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรจากพี่สู่น้อง เรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายใต้กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค และแนวทางการติดตาม และประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม