สส. เข้าร่วมสัมมนาประจำปี “Energy Security and Carbon Sequestration” 02 พฤศจิกายน 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

03 พฤศจิกายน 2565  4

ศวฝ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนบทความวิจัย

26 ตุลาคม 2565  2

สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566