งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565 19 ตุลาคม 2565  24  สำนักงานเลขานุการกรม

20 ตุลาคม 2565  8

สัมมนาออนไลน์โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสารมลพิษ (Research topic for Climate Change : Pollutants)

20 ตุลาคม 2565  39

ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม