สัมมนาออนไลน์โจทย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสารมลพิษ (Research topic for Climate Change : Pollutants) 20 ตุลาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

12 ตุลาคม 2565  29

สส.จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำสอนพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

19 ตุลาคม 2565  24

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565