กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 ตุลาคม 2565  14  กลุ่มตรวจสอบภายใน

05 ตุลาคม 2565  32

คนเมือง 4.0 อนาคตการทำงานของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย

12 ตุลาคม 2565  29

สส.จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำสอนพ่อหลวง รัชกาลที่ 9