คนเมือง 4.0 อนาคตการทำงานของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย 05 ตุลาคม 2565  31  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม Nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                      ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้

30 กันยายน 2565  1

สส. ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นวิทยากรเวทีเสวนา ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

11 ตุลาคม 2565  14

กฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566