แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 กันยายน 2565  43  กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf ขนาด: 0.069 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

26 สิงหาคม 2565  25

สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 6

20 กันยายน 2565  10

สัมมนาออนไลน์โจทย์วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านอากาศ (Research topic for Climate Change : Atmosphere)