ผลการประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 ตุลาคม 2564  88  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดย Application Zoom นั้น ปรากฎว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจากหลากหลายแห่ง ทั้งผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรม 18 พื้นที่ 15 จังหวัด นอกจากนั้นการประชุมยังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และการ บูรณาการเชิงพื้นที่กับบทบาทของภาคีเครือข่าย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา ยกระดับสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไปอีกด้วย สามารถศึกษาข้อมูลสรุปผลการประชุมได้ดังรูปข้างล่าง

.

undefined

.

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

16 ตุลาคม 2564  58

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง