Real Zero คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 08 มีนาคม 2566  91  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง หรือ " Real Zero" คือ กระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บคาร์บอน และการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งจากกระบวนการผลิต การบริโภค และการดำรงชีวิต ด้วยการปรับเปลี่ยนให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเกิดของเสียน้อยลง ซึ่งวิธีการเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ทำให้เกิดความคุ้มค่า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตตลอดจนความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
โดยการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ยาก เนื่องจากแม้แต่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงที่แท้จริง จำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการตั้งเป้าหมายเชิงรุกเพื่อให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยวิธีการที่สามารถทำได้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ได้แก่
1. เริ่มต้นโดยการตั้งเป้าหมายขององค์กรที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่กำหนดตามความตกลงปารีส และทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับเป้าหมายขององค์กร
2. ประเมินรอยเท้าคาร์บอนขององค์กรเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วทำความเข้าใจกับสถานะรอยเท้าคาร์บอนขององค์กรในปัจจุบัน และกำหนดเป้าหมายระยะสั้นเพื่อยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น
3. พิจารณาและระบุพื้นที่ในการดำเนินงานหรือกระบวนการผลิตที่อาจปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยการตรวจสอบกิจกรรมที่มีการก๊าซเรือนกระจกในทุกพื้นที่ของการดำเนินงาน ตั้งแต่การผลิต รูปแบบปฏิบัติในสถานประกอบการ ไปจนถึงการขนส่งพนักงาน
4. การจัดทำแผนความยั่งยืนเพื่อเข้าร่วมการรับรองธุรกิจสีเขียว ด้วยการสร้างคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบุกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
5. การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวทั่วทั้งองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงขององค์กร
6. การจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกเป้าหมายเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นความคิดริเริ่มที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง หรือการคัดเลือกและดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร
7. การประเมินความคืบหน้าเป็นระยะและปรับเป้าหมายตามผลการดำเนินงานให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดมาตรฐานในการติดตามให้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
8. การสื่อสารความสำเร็จต่อสาธารณะ ด้วยการสื่อสารเป้าหมายเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงขององค์กรอย่างละเอียด และแบ่งปันวิธีปฏิบัติต่อสาธารณะเมื่อองค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะทำให้องค์กรมีชื่อเสียงในฐานะองค์กรที่ดำเนินการด้านความยั่งยืนแล้ว ยังทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
9. การเป็นองค์กรที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ด้วยการตรวจสอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงขององค์กร โดยการใช้การคำนวณรอยเท้าคาร์บอนหรือบริษัทที่เชื่อถือได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง หรือ " Real Zero" แล้ว นี่ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทั่วโลกกำลังเดินหน้าพัฒนา และหาแนวทางต่างๆ ในการหาความสมดุลโดยรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องหันมาดูแลสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ให้เลวร้ายมากไปกว่านี้

แหล่งที่มา :

20 เมษายน 2564  303

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

13 มีนาคม 2566  57

13 มีนาคม วันช้างไทย : รู้หรือไม่... การหาอาหารของช้างป่า ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ !?