24 กุมภาพันธ์ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" 24 กุมภาพันธ์ 2566  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเทศไทยพบจุดความร้อนกว่า 1,984 จุด โดยแบ่งเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 736 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 570 จุด พื้นที่เกษตร 277 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 194 จุด พื้นที่เขต สปก. 192 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 15 จุด
ไฟป่าที่กำลังลุกโชน ยากที่จะควบคุม ซึ่งอาจเกิดจากการเสียดสีของกิ่งไม้แห้งตามธรรมชาติ หรือมักเกิดจากน้ำมือมนุษย์ทั้งด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ล้วนสร้างปัญหามากมาย เช่น ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน รวมถึงปัญหาสังคม คุณภาพชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ซึ่งหนึ่งในการป้องกันไฟป่า คือ การเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดเกิดไฟป่าที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจจับจุดความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกติ ยิ่งจุดความร้อนมากขึ้นก็เท่ากับว่ามีการเผาในที่โล่งมากขึ้น ก่อให้เกิดควันพิษกระจายได้เป็นวงกว้าง
เมื่อรู้ว่าบริเวณไหนเกิดจุดความร้อนซ้ำบ่อยครั้ง จะทำให้สามารถเข้าจัดการกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดไฟป่าได้ เช่น เชื้อเพลิงและความร้อน โดยทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ทุกคนช่วยกันกำจัดใบไม้และกิ่งไม้แห้ง รวมถึงช่วยกันคงความชุ่มชื้นให้ผืนป่า จุดความร้อนในประเทศไทยก็จะลดลงได้

20 เมษายน 2564  303

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

08 มีนาคม 2566  92

Real Zero คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น