ไฮโดรเจนสีเขียวเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกแห่งอนาคตที่จะเข้ามาทดแทนสัดส่วนพลังงานฟอสซิล 18 พฤษภาคม 2565  96  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไฉโดรเจนสีเขียว NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                     

                       แนวทางในการลดมลพิษทางอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จำเป็นต้องใช้มาตรการและนโยบายหลายด้านควบคู่กันไป โดยหนึ่งในนั้นก็คือ การหันไปใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อันเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศ พลังงานทางเลือกจากแหล่งต่างๆ คือ ความพยายามลดต้นทุนด้านพลังงานไปพร้อม ๆ กับลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ และเป็นแหล่งพลังงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ในอนาคต เพราะเชื้อเพลิงฟอสซิลจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก กำลังหมดลงไปและมีราคาสูงขึ้นๆ ทุกปี
                      ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ได้มาจากการสร้างไฮโดรเจน ด้วยกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า อิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) หรือการใช้กระแสไฟฟ้าแยกไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนในน้ำ 
                      พลังงานนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หลังจากที่หลายประเทศพบว่า แม้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพื่อนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่จะลดลงมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดสำคัญ นั่นคือ เป็นพลังงานที่ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งระยะไกล โดยเฉพาะกับเครื่องบิน ซึ่งแม้จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งต่างๆ แต่ก็ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ทำให้เครื่องบินต้องแบกรับน้ำหนักของแบตเตอรี่ ซึ่งมีน้ำหนักสูงมากไว้ตลอดการเดินทาง ในขณะที่ถังไฮโดรเจนบีบอัดนั้นจะมีน้ำหนักเบา และสามารถเก็บพลังงานได้เป็นเวลานานกว่า 
                     ทั่วโลกให้ความสำคัญกับไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อตอบโจทย์ด้านพลังงาน สหภาพยุโรป ประกาศขยายการลงทุนในไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพลังงานสะอาด  อินเดียพยายามผลักดันไฮโดรเจนสีเขียวให้เป็นวาระแห่งชาติด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อเข้ามาทดแทนสัดส่วนพลังงานฟอสซิล มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลเรื่องการส่งเสริมไฮโดรเจนสีเขียวเป็นการเฉพาะ โดยผลักดันให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อทำงานร่วมกันในการวิจัยและลงทุนในเรื่องดังกล่าว และวางเป้าหมายว่าภายในปี 2030 ราคาไฮโดรเจนสีเขียวของอินเดียต้องปรับตัวมาอยู่ที่ราว 160 รูปีต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันอยู่ที่ราคา 350 รูปี และพร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในกลุ่มพลังงานนี้ ขณะที่ ญี่ปุ่นได้ประกาศตั้งโรงงานไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกขึ้นที่เมืองฟูกุชิมะและผลักดันให้เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของประเทศในอนาคต

แหล่งอ้างอิง 

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

20 พฤษภาคม 2565  159

ISO 14001 คือแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม