แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2 12 พฤษภาคม 2566  45  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                    เนื่องด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines : WCAG)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานะของเว็บไซต์ของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์คุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมิเดียให้เป็นไปตามมาตรฐาน WCAG 2.2

                    ทั้งนี้ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมจึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐาน WCAG 2.2 ไว้ในระบบคลาวด์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code หรือสามารถเข้าตามลิงก์แนบนี้ได้เลยครับ Cloud กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               โดยข้อมูลภายในลิงก์จะประกอบด้วย

                    1. คู่มือมาตรฐาน WCAG 2.2

                    2. สไลด์การอบรม WCAG 2.2

                    3. แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐาน WCAG 2.2

31 มกราคม 2566  231

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

31 พฤษภาคม 2566  50

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม