ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี 2566 - 2569) 03 พฤษภาคม 2566  2,208  กองส่งเสริมและเผยแพร่

31 มกราคม 2566  231

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

09 พฤษภาคม 2566  692

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง (ปี 2566 - 2569)