ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง เอกสารอื่น ๆ ตามแบบ คส.1 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2541) 24 เมษายน 2566  53  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

31 มกราคม 2566  231

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

26 เมษายน 2566  148

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)