สส.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยกับการตอบโจทย์งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากปัจจุบันสู่อนาคต 09 มีนาคม 2566  16  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

31 มกราคม 2566  117

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

23 มีนาคม 2566  17

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม