โครงการสัมมนาสื่อสารงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง งานวิจัยกับการตอบโจทย์งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากปัจจุบันสู่อนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 4 อาคารรัตนชาติ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 09 มีนาคม 2566  22  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

31 มกราคม 2566  116

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

09 มีนาคม 2566  16

สส.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยกับการตอบโจทย์งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากปัจจุบันสู่อนาคต