ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10) 02 มีนาคม 2566  370  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)
          เอกสารการประกาศตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผล ปธส 10.pdf ขนาด: 0.632 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 52

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมปธส.10.pdf ขนาด: 0.288 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 24

แบบตอบรับเข้าร่วมการศึกษาอบรม ปธส.10.pdf ขนาด: 0.217 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 18

31 มกราคม 2566  116

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

09 มีนาคม 2566  22

โครงการสัมมนาสื่อสารงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง งานวิจัยกับการตอบโจทย์งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจากปัจจุบันสู่อนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 4 อาคารรัตนชาติ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting