ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรอง 22 กุมภาพันธ์ 2566  211  กองส่งเสริมและเผยแพร่

ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรอง

   ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประเมินโครงการ การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกโ่ครงการที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเพื่อเข้าสู่การประเมินโครงการฯ รอบตัดสิน นำไปสู่การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ต่อไป

   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรอง เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่นำเสนอผลการดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 จำนวน  57 แห่ง โดยผลจากการประเมินโครงการฯ มีมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนเกินร้อยละ 70 ผ่านการประเมินโครงการฯ รอบกลั่นกรอง จำนวนทั้งสิ้น 24 แห่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

(สแกน) บัญชีแนบท้าย.pdf ขนาด: 0.885 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

31 มกราคม 2566  116

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

28 กุมภาพันธ์ 2566  100

สส. จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม