SPOT การลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดสาเหตุที่ก่อให้เกิด PM 2.5 06 กุมภาพันธ์ 2566  80  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ขอนำเสนอสื่อสปอตลดการเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อนำไปใช้เป็นเสียงตามสาย ในการประชาสัมพันธ์ในการลดการเผาที่ก่อให้เกิด PM 2.5 ที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ ตามรูปแบบ ทสม. เคาะประตูบ้าน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สามารถรับฟังสปอตลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน โดยผ่านช่องทาง

- Spot ลดการเผา ไฟป่า และหมอกควัน (คลิปเสียง)

Spot ลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน (คลิปวิดีทัศน์)

31 มกราคม 2566  116

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

22 กุมภาพันธ์ 2566  212

ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรอง